Privacy policy

Wet AVG – Natural Paws
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Hieronder kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen we hebben getroffen t.b.v. de nieuwe wet AVG.


Privacy beleid
Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website/webshop. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens wij van u verzamelen, waar wij de gegevens voor gebruiken en wie en onder welke voorwaarden deze gegevens in kan zien. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u altijd contact opnemen met contactpersoon vermeld op onze website www.naturalpaws.nl


Gegevensverwerking
Hieronder valt op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar en hoe wij deze op (laten) slaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijv. door het plaatsen van bestellingen of aan te melden voor onze nieuwsbrief.


Webwinkelsoftware & -hosting
Onze webwinkel is ontwikkeld door het bedrijf Fishtank dat gebruik maakt van software van Magento. Uw persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar heeft gesteld, worden met deze partij gedeeld. Fishtank heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Fishtank is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Fishtank behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Tevens nemen wij webhostingdiensten af van Fishtank. Zij verwerken persoonsgegevens voor ons en zullen uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van onze diensten. Het betreft hier GEEN persoonsgegevens. Fishtank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Fishtank is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Betalingsafhandeling
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen voor onze webwinkel maken wij gebruik van afhandelaar Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek
PostNL
De meeste bestellingen bezorgen wij via onze eigen transportdienst (vriesvervoer), echter kunnen ook bestellingen van niet-ingevroren producten worden geplaatst waarbij wij voor verzending gebruik maken van de diensten van SendCloud. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met SendCloud delen. SendCloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat SendCloud onderaannemers inschakelt, stelt SendCloud uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden
Onze administratie en boekhouding wordt verwerkt door Flynth. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw en onze bestellingen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van in- en verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Flynth is verplicht tot geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Flynth gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Mailings
Wij gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Wanneer u niet wenst dat uw gegevens met MailChimp worden gedeeld (puur voor marketingdoeleinden, uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt) kunt u zich uitschrijven voor onze mailingslijst via uw account of een mail t.a.v. info@naturalpaws.nl sturen.


Cookies
Natural Paws (via Fishtank) maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. De gebruikte cookie software is van Cookiebot. De verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Cookiebot niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor enige andere diensten.


Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing met uitzondering wanneer u voor onze nieuwsbrief heeft ingeschreven. Wanneer u uw gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan in dit schrijven vermeld.


Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn GEEN persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen wij (Natural Paws) op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval kunnen wij gedwongen worden uw gegevens te delen


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u zelf niet aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Wanneer u dit bij ons aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek en uw klantenprofiel verwijderen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens worden zolang de toepasselijke termijn loopt, door ons opgeslagen.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar een bij ons reeds bekend e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon vermeld op onze website www.naturalpaws.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Natural Paws. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon vermeld op onze website www.naturalpaws.nl.


Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Hier vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens/-persoon voor privacy zaken: https://www.naturalpaws.nl/bedrijfsgegevens